Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Đặng Đức Siêu
Dạy và học từ Hán Việt ở trường phổ thông/ Đặng Đức Siêu
h: Giáo dục, 2001
241tr; 20cm
Call Number: 373.2 ĐĂ-S
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
HVQL: KTK [ Rỗi ]  Sơ đồ
05981-5
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận