Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Arkadie, Brain Van
Việt Nam con hổ đang chuyển mình/ Brain Van Arkadie, Raymond Mallon; Trần Thị Mai Khoa, Hoàng Gia Hải Hoàng dịch
H.: Thống Kê, 2004
263tr; 27cm
Call Number: 330.9 AR-B
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
HVQL: KTK [ Rỗi ]  Sơ đồ
05991-4
Tổng số bản: 4
Số bản rỗi: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận