KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  66  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 "Phá rào" trong kinh tế vào đêm trước đổi mới / Đặng Phong . - Tái bản lần thứ 2. - H.: Tri thức, 2013 . - 530tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 14361, 14362
 • DDC : 330.9
 • 2 Ảnh hưởng của đạo đức phong kiến trong cán bộ lãnh đạo quản lí của Việt Nam hiện nay Sách tham khảo/ Nguyễn Thế Kiệt chủ biên, Nguyễn Bằng Tường, Nguyễn Văn Khang. . - H.: Chính trị Quốc gia, 2001 . - 270tr; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 04991-04993
 • DDC : 173
 • 3 Bài thơ gây chấn động dư luận và "Đêm trước đổi mới" . - H. : Thông tấn, 2006 . - 179tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 10812
 • DDC : 895.922
 • 4 Các văn bản của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ 1981-2001/ Ban Khoa giáo Trung ương . - H: Chính trị Quốc gia, 2002 . - 450tr; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 06633, 06639
 • DDC : 343.09
 • 5 Cải cách bộ máy hành chính cấp trung ương trong công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta Sách tham khảo/ Lê Sĩ Dược . - H.: Chính trị Quốc gia, 2000 . - 367tr; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 05171
 • DDC : 352.2
 • 6 Chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí Minh . - H.: Quân đội nhân dân, 2002 . - 27cm
 • Thông tin xếp giá: 06373
 • DDC : 335.4346
 • 7 Chủ nghĩa xã hội: Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc Hà Nội ngày 10-11 tháng 11 năm 2000/ Nguyễn Văn Son, Lý Thận Minh, Nguyễn Đức Bình. . - H.: Chính trị Quốc gia, 2001 . - 476tr + ảnh ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: 05758, 05759
 • DDC : 335
 • 8 Con người và văn hóa Việt Nam trong thời kì đổi mới và hội nhập / Nguyễn Văn Dân . - H.: Khoa học xã hội, 2009 . - 361tr; 20cm
 • Thông tin xếp giá: 08788, 08789
 • DDC : 306
 • 9 Con người Việt Nam và công cuộc đổi mới : Kỉ yếu Hội thảo khoa học từ 28-29 tháng 7 năm 1993 tại TP Hồ Chí Minh / Phạm Minh Hạc . - H. : Chương trình KHCN cấp nhà nước KX-07, 1993 . - 116tr; 26cm
 • Thông tin xếp giá: 09365
 • DDC : 302
 • 10 Có một Việt Nam như thế đổi mới và phát triển/ Trần Nhâm, Đặng Xuân Kỳ, Trần Trọng Tân . - H. : Chính trị quốc gia, 1997 . - 423tr ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: 10242
 • DDC : 338.9
 • 11 Doanh nhân Việt Nam thời kì đổi mới / Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam . - H : Chính trị quốc gia, 2003 . - 325tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 10184, 10185
 • DDC : 338.092
 • 12 Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới / Bùi Kim Đỉnh . - H. : Chính trị quốc gia, 2009 . - 246tr ; 20,5cm
 • Thông tin xếp giá: 08161-08165, 11142-11146
 • DDC : 324.259.707
 • 13 Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới đất nước / Nguyễn Phú Trọng . - H: Chính trị quốc gia, 2002 . - 690tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 10678, 10679
 • DDC : 324.259.707.1
 • 14 Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước / Trần Thị Thu Hương chủ biên, Triệu Quang Tiến, Vũ Quang Vinh. . - H: Lý luận chính trị, 2008 . - 445tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 08174, 08175
 • DDC : 324.259.707
 • 15 Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước . - H: Quân đội nhân dân, 2003 . - 698tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 05828, 05829
 • DDC : 324.259.7
 • 16 Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế / Vũ Như Khôi chủ biên; Hoàng Đức Nhuận,Phạm Bá Toàn.. . - H: NXbQuân đội, 2006 . - 572tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 06149
 • DDC : 324.259.707
 • 17 Điều lệ Đảng, từ đại hội đến đại hội/ Lê Huy Bảo . - Tái bản. - H: Chính trị quốc gia, 2001 . - 356tr; 22cm
 • Thông tin xếp giá: 06751, 06752
 • DDC : 324.259.7071
 • 18 Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kì đổi mới và hội nhập / Chủ biên: Phạm Minh Hạc, Thái Duy Tuyên . - Tái bản lần thứ nhất. - H.: Chính trị quốc gia, 2012 . - 506tr; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: 14506, 14507
 • DDC : 300
 • 19 Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kì đổi mới và hội nhập : Sách chuyên khảo / Phạm Minh Hạc, Thái Duy Tuyên . - Tái bản lần thứ hai. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015 . - 279tr; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 17317-17320
 • DDC : 301
 • 20 Giáo dục và đào tạo trong thời kì đổi mới : Chủ trương, thực hiện, đánh giá . - H: Chính trị Quốc gia, 2002 . - 335tr; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 05291, 05292, 08731
 • DDC : 353.8
 • 21 Giáo dục Việt Nam trong thời kì đổi mới/ Nguyễn Thanh Bình . - H: Đại học Sư phạm, 2008 . - 209tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 02776-02795, 07976-07978, 07980-07990
 • DDC : 370.7
 • 22 Giấc mơ hóa rồng : Kinh tế Việt Nam trong 25 năm mở cửa và đổi mới / Huỳnh Bửu Sơn . - H. : Thế giới, 2016 . - 499tr; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 18325
 • DDC : 330
 • 23 Góp phần nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Trương Minh Dục . - H. : Chính trị quốc gia, 2009 . - 619tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 14573, 14574
 • DDC : 324.259707
 • 24 Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa / Ban Kinh tế trung ương . - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 . - 287tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 17007, 17008
 • DDC : 330.9
 • 25 Học thuyết Mác với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam : Sách tham khảo . - H: Chính trị quốc gia, 2003 . - 275tr; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 05590, 05591
 • DDC : 320.532
 • 26 Kiên định đường lối đổi mới Việt Nam vững bước tiến vào thế kỉ XXI/ Trần Đức Lương . - H: Chính trị quốc gia, 2002 . - 651tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 05789
 • DDC : 335.4346
 • 27 Kinh tế Việt Nam đổi mới : Những phân tích và đánh giá quan trọng . - H : Thống kê, 2002 . - 808tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 06658
 • DDC : 330.9
 • 28 Luận cứ và giải pháp phát triển xã hội và quản lí phát triển xã hội ở nước ta thời kì đổi mới / Hoàng Chí Bảo chủ biên . - H.: Chính trị quốc gia, 2010 . - 651tr; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: 14292, 14293
 • DDC : 320.6
 • 29 Mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kì đổi mới đất nước vấn đề và kinh nghiệm : Sách tham khảo / Nguyễn Văn Sáu, Trần Xuân Sầm, Lê Doãn Tá . - H: Chính trị quốc gia, 2002 . - 494tr; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 10258, 10259
 • DDC : 324.259.707.1
 • 30 Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, văn học, nghệ thuật trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa . - H. : Thông tin và truyền thông, 2013 . - 659tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 15203, 15204
 • DDC : 306