KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  42  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 30 năm nền giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp 1945-1975 . - H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1975 . - 118tr; 19cm hình ảnh
 • Thông tin xếp giá: 04401, 04402
 • DDC : 371.009
 • 2 30 năm phát triển kinh tế và văn hóa của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa . - H.: Sự thật, 1978 . - 205tr; 19cm Minh hoạ
 • Thông tin xếp giá: 04018, 04019, 13532
 • DDC : 338.9
 • 3 35 năm kinh tế Việt Nam 1945-1980 / Đào Văn Tập, Lê Hồng Tâm, Nguyễn Huy . - H.: Khoa học xã hội, 1980 . - 282tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 10774, 13011, 13012
 • DDC : 330
 • 4 35 năm phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông / Võ Thuần Nho chủ biên . - H. : Giáo dục, 1980 . - 255tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 04073
 • DDC : 370
 • 5 Chính phủ Việt Nam 1945-2000 : Tư liệu (Facts and Fogures) . - H.: Chính trị Quốc gia, 2000 . - 486tr + bản đồ, ảnh ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: 05770
 • DDC : 321
 • 6 Có một Việt Nam như thế đổi mới và phát triển/ Trần Nhâm, Đặng Xuân Kỳ, Trần Trọng Tân . - H. : Chính trị quốc gia, 1997 . - 423tr ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: 10242
 • DDC : 338.9
 • 7 Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới / Bùi Kim Đỉnh . - H. : Chính trị quốc gia, 2009 . - 246tr ; 20,5cm
 • Thông tin xếp giá: 08161-08165, 11142-11146
 • DDC : 324.259.707
 • 8 Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước . - H: Quân đội nhân dân, 2003 . - 698tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 05828, 05829
 • DDC : 324.259.7
 • 9 Đổi mới quản lí giáo dục : Thành tựu, thách thức và các giải pháp: Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo – Học viện Quản lý giáo dục . - H., 2006 . - 250tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: KLV00905
 • DDC : 371.2
 • 10 Đột phá phát triển : Gợi ý từ kinh nghiệm / Trần Đình Thiên . - H. : Khoa học xã hội, 2009 . - 281tr ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: 09091, 09092
 • DDC : 338.9
 • 11 Giáo dục và đào tạo trong thời kì đổi mới : Chủ trương, thực hiện, đánh giá . - H: Chính trị Quốc gia, 2002 . - 335tr; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 05291, 05292, 08731
 • DDC : 353.8
 • 12 Giáo dục Việt Nam 1945-2005 / Nguyễn Quang Kính chủ biên. T1 . - H: Chính trị quốc gia, 2005 . - 1065tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 06706
 • DDC : 370
 • 13 Giáo dục Việt Nam 1945-2005 / Nguyễn Quang Kính chủ biên. T2 . - H: Chính trị quốc gia, 2005 . - 1306tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 06707
 • DDC : 370
 • 14 Hội thảo khoa học : 25 năm xây dựng và phát triển khoa học quản lí giáo dục . - H.; 2001 . - 142tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: KLV00904
 • DDC : 378.1
 • 15 Kinh tế - xã hội Việt Nam 3 năm 2001 - 2003 . - H. : Thống kê, 2003 . - 318tr ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: 06585, 06586
 • DDC : 330.9
 • 16 Kinh tế Việt Nam đổi mới : Những phân tích và đánh giá quan trọng . - H : Thống kê, 2002 . - 808tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 06658
 • DDC : 330.9
 • 17 Lao động, việc làm và nguồn nhân lực ở Việt Nam 15 năm đổi mới/ Nolwen Henaff, Jean-Yves Martin . - H. : Thế giới, 2001 . - 255tr; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 10468, 10469
 • DDC : 331.11
 • 18 Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam quá khứ và hiện tại / Trần Hậu . - H.: Hà Nội, 2011 . - 279tr ; 20,5cm
 • Thông tin xếp giá: 14522, 14523
 • DDC : 322
 • 19 Một số vấn đề kinh tế - xã hội trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/ Vũ Hồng Tiến, Đào Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Mai Hồng, Trần Mai Phương, Nguyễn Văn Phúc, Bùi Thị Thảo . - In lần thứ hai. - H.: Đại học Sư phạm, 2005 . - 392tr; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 03251-03260
 • DDC : 330.9
 • 20 Ngành Giáo dục-đào tạo thực hiện nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) và nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX / Bộ Giáo dục và đào tạo . - H: Giáo dục, 2002 . - 275tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 09429-09434
 • DDC : 379
 • 21 Những chặng đường phát triển của ngành sư phạm Việt Nam/ Nguyễn Cảnh Toàn ch.b . - H.: Đại học quốc gia , 1996 . - 139tr; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 04688-04693
 • DDC : 370.9
 • 22 Những thành tựu lẫy lừng trong tâm lí học hiện đại/ Pierre Daco; Võ Liên Phương dịch . - H.: Thống kê, 2004 . - 653tr; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 00448, 00449
 • DDC : 158
 • 23 Phát triển đất nước nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa/ Phan Văn Khải . - H: Chính trị Quốc gia, 2002 . - 461tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 05788
 • DDC : 335.4346
 • 24 Phát triển giáo dục phát triển con người phục vụ phát triển xã hội - kinh tế/ Phạm Minh Hạc . - H.: Khoa học xã hội, 1996 . - 347tr; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 04832, 04833, 13345, 13346
 • DDC : 370.8
 • 25 Quản lí và điều hành: báo cáo phát triển Việt Nam 2005 : Báo cáo của các nhà tài trợ cho hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ Việt Nam ngày 1-2 tháng 12/2004 . - H: Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam, 2005 . - 170tr; 28cm
 • Thông tin xếp giá: 05852
 • DDC : 658
 • 26 Số liệu thống kê Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - H. : Thống kê, 1991 . - 179tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 13042
 • DDC : 310
 • 27 Số liệu thống kê Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - H. : Thống kê, 1992 . - 159tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 10826
 • DDC : 050
 • 28 Số liệu thống kê dân số và kinh tế-xã hội Việt Nam năm 1975-2001 . - H: Thống kê, 2002 . - 264tr; 25cm
 • Thông tin xếp giá: 06668, 06669
 • DDC : 306.4
 • 29 Số liệu thống kê giáo dục và đào tạo 1945-1995 . - H.: Knxb, 1995 . - 100tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 09225
 • DDC : 370
 • 30 Thế sự một góc nhìn/ Nguyễn Sĩ Dũng . - H: Tri thức, 2007 . - 312tr; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 01860, 01861
 • DDC : 321