KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  28  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 "Phá rào" trong kinh tế vào đêm trước đổi mới / Đặng Phong . - Tái bản lần thứ 2. - H.: Tri thức, 2013 . - 530tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 14361, 14362
 • DDC : 330.9
 • 2 Các vấn đề về kinh tế thế giới, kinh tế tri thức : 13 tài liệu / Viện Thông tin khoa học xã hội Trung tâm khoa học và nhân văn quốc gia . - H.: Viện thông tin khoa học xã hội, 2002 . - 13 tài liệu; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 09465, 13614
 • DDC : 330.9
 • 3 Đô thị hóa và quản lí kinh tế đô thị ở Hà Nội/ Nguyễn Đình Hương, Phạm Ngọc Côn, Phạm Văn Vận.. . - H.: Chính trị quốc gia, 2000 . - 144tr; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 09869
 • DDC : 330.9
 • 4 Đổi mới và tăng trưởng : Sách tham khảo / Robert Boyer ; Michel Didier; Trần Đức Bản dịch . - H.: Chính trị quốc gia, 2000 . - 167tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 06141, 06142
 • DDC : 330.9
 • 5 Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2011 - 2015 / Tổng cục thống kê . - H. : Thống kê, 2016 . - 404tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 18818
 • DDC : 330.9
 • 6 Giáo trình lịch sử kinh tế/ Nguyễn Trí Dĩnh, Phạm Thị Quý . - H: Thống kê, 2005 . - 426tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 01524, 01525
 • DDC : 330.9
 • 7 Giáo trình lịch sử kinh tế/ Nguyễn Trí Dĩnh, Phạm Thị Quý . - H.: Đại học kinh tế quốc dân, 2006 . - 431tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 00020
 • DDC : 330.9
 • 8 Giáo trình lịch sử kinh tế/ Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Thị Mai . - H. : Đại học Sư phạm, 2016 . - 175tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: KGT01071-KGT01075
 • DDC : 330.9
 • 9 Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa / Ban Kinh tế trung ương . - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 . - 287tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 17007, 17008
 • DDC : 330.9
 • 10 Kinh tế - xã hội Việt Nam 3 năm 2001 - 2003 . - H. : Thống kê, 2003 . - 318tr ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: 06585, 06586
 • DDC : 330.9
 • 11 Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam / Vũ Đình Bách . - H: Chính trị Quốc gia, 2008 . - 483tr; 20cm
 • Thông tin xếp giá: 08216-08220
 • DDC : 330.9
 • 12 Kinh tế Việt Nam đổi mới : Những phân tích và đánh giá quan trọng . - H : Thống kê, 2002 . - 808tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 06658
 • DDC : 330.9
 • 13 Kinh tế Việt Nam đổi mới và phát triển/ Võ Đại Lược . - H. : Thế giới, 2007 . - 757tr; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 03268, 03269
 • DDC : 330.9
 • 14 Lí luận các hình thái biểu hiện của giá trị thặng dư và vấn đề tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay / Bùi Ngọc Quỵnh . - H: Chính trị Quốc gia, 2010 . - 159tr; 20cm
 • Thông tin xếp giá: 09132, 09133
 • DDC : 330.9
 • 15 Mô hình công nghiệp hóa hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam / Đỗ Hoài Nam, Trần Đình Thiên . - H.: Khoa học xã hội, 2009 . - 283tr; 20cm
 • Thông tin xếp giá: 09099, 09100
 • DDC : 330.9
 • 16 Một số vấn đề kinh tế - xã hội trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/ Vũ Hồng Tiến, Đào Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Mai Hồng, Trần Mai Phương, Nguyễn Văn Phúc, Bùi Thị Thảo . - In lần thứ hai. - H.: Đại học Sư phạm, 2005 . - 392tr; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 03251-03260
 • DDC : 330.9
 • 17 Một số vấn đề kinh tế và chính trị hiện nay / Nguyễn Chí Trung . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 365tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: 12483, 12484
 • DDC : 330.9
 • 18 Một số vấn đề lí luận - thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới / Nguyễn Viết Thông, Đinh Quang Ty, Lê Minh Nghĩa (đồng chủ biên) . - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016 . - 372tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 18817
 • DDC : 330.9
 • 19 Những bố già châu Á : Tiền bạc và quyền lực ở Hồng Kông và Đông Nam Á / Joe Studwell, Trần Cung dịch . - H.: Thế giới, 2010 . - 493tr ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 03765
 • DDC : 330.9
 • 20 Nước Nhật mua cả thế giới / ; Pierre Antoine Donnet; Hồng Điểu, Xuân Quang, Khắc Thành, Anh Việt . - H. : Thông tin lí luận, 1991 . - 436tr ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 10906
 • DDC : 330.9
 • 21 Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta - Lí luận và thực tiễn / Vũ Văn Phúc . - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017 . - 119tr; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 19233, 19234
 • DDC : 330.9
 • 22 Phương Pháp lập kế hoạch theo phương trình đồng bộ có mục tiêu / Nguyễn Thịnh . - H. : Khoa học kĩ thuật, 1984 . - 118tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: 13898
 • DDC : 330.9
 • 23 Tác động của toàn cầu hóa đến quá trình phát triển một số nền kinh tế chuyển đổi Đông Âu và Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn An Hà . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 366tr ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 17053-17055
 • DDC : 330.9
 • 24 Thể chế kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam / Lương Xuân Quỳ, Đỗ Đức Bình . - H.: Chính trị Quốc gia, 2010 . - 326tr; 20cm
 • Thông tin xếp giá: 09134, 09135
 • DDC : 330.9
 • 25 Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 10 năm 1991-2000 . - H: Thống kê, 2001 . - 248tr; 25cm
 • Thông tin xếp giá: 06714, 06715
 • DDC : 330.9
 • 26 Tư liệu kinh tế - xã hội 631 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Việt Nam/ Trần Hoàng Kim . - H: Thống kê, 2002 . - 2383tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 06869
 • DDC : 330.9
 • 27 Từ nhà nước điều hành sang nhà nước kiến tạo phát triển / Đinh Tuấn Minh, Phạm Thế Anh (chủ biên) . - H. : Tri thức, 2016 . - 438tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 18821, 18822
 • DDC : 330.9
 • 28 Việt Nam con hổ đang chuyển mình/ Brain Van Arkadie, Raymond Mallon; Trần Thị Mai Khoa, Hoàng Gia Hải Hoàng dịch . - H.: Thống Kê, 2004 . - 263tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 05991-05994
 • DDC : 330.9